• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3

دوره ها

 • ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)
  ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)

  تاریخ شروع: 1399/12/6
  ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا
  ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا

  تاریخ شروع: 1399/12/3
  ورکشاپ کار با ریفرمر توان افزا
  ورکشاپ کار با ریفرمر توان افزا

  تاریخ شروع: 1399/11/29
  کنترل اتوماتیک
  کنترل اتوماتیک

  تاریخ شروع: 1398/12/28
  کنترل اتوماتیک
  کنترل اتوماتیک

  تاریخ شروع: 1398/12/27
  پیلاتس پیشرفته
  پیلاتس پیشرفته

  تاریخ شروع: 1397/5/2
 • ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)
  ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)

  تاریخ شروع: 1399/12/6
  ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا
  ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا

  تاریخ شروع: 1399/12/3
  ورکشاپ کار با ریفرمر توان افزا
  ورکشاپ کار با ریفرمر توان افزا

  تاریخ شروع: 1399/11/29
  کنترل اتوماتیک
  کنترل اتوماتیک

  تاریخ شروع: 1398/12/28
  کنترل اتوماتیک
  کنترل اتوماتیک

  تاریخ شروع: 1398/12/27
  پیلاتس پیشرفته
  پیلاتس پیشرفته

  تاریخ شروع: 1397/5/2
  پیلاتس سالمندان
  پیلاتس سالمندان

  تاریخ شروع: 1397/5/2
  پیلاتس آسیب دیدگان
  پیلاتس آسیب دیدگان

  تاریخ شروع: 1397/5/3
  آناتومی کاربردی
  آناتومی کاربردی

  تاریخ شروع: 1397/7/2
  آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی
  آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی

  تاریخ شروع: 1397/6/5
  حرکت شناسی و علم تمرین
  حرکت شناسی و علم تمرین

  تاریخ شروع: 1397/5/8

مدرسان

اخبار و بلاگ