دوره های آموزشی

test2
test2

تاریخ شروع: 1398/12/28
test
test

تاریخ شروع: 1398/12/28
کنترل اتوماتیک
کنترل اتوماتیک

تاریخ شروع: 1398/12/28
کنترل اتوماتیک
کنترل اتوماتیک

تاریخ شروع: 1398/12/27
پیلاتس پیشرفته
پیلاتس پیشرفته

تاریخ شروع: 1397/5/2
پیلاتس سالمندان
پیلاتس سالمندان

تاریخ شروع: 1397/5/2
پیلاتس آسیب دیدگان
پیلاتس آسیب دیدگان

تاریخ شروع: 1397/5/3
آناتومی کاربردی
آناتومی کاربردی

تاریخ شروع: 1397/7/2
آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی
آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی

تاریخ شروع: 1397/6/5