دوره ها

ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)
ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)

تاریخ شروع: 1399/12/6
ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا
ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا

تاریخ شروع: 1399/12/3
ورکشاپ کار با ریفرمر توان افزا
ورکشاپ کار با ریفرمر توان افزا

تاریخ شروع: 1399/11/29
کنترل اتوماتیک
کنترل اتوماتیک

تاریخ شروع: 1398/12/28
کنترل اتوماتیک
کنترل اتوماتیک

تاریخ شروع: 1398/12/27
پیلاتس پیشرفته
پیلاتس پیشرفته

تاریخ شروع: 1397/5/2
پیلاتس سالمندان
پیلاتس سالمندان

تاریخ شروع: 1397/5/2
پیلاتس آسیب دیدگان
پیلاتس آسیب دیدگان

تاریخ شروع: 1397/5/3
آناتومی کاربردی
آناتومی کاربردی

تاریخ شروع: 1397/7/2