صفورا طهماسبی

کارشناس ارشد فیزیولوژی - مربی پیلاتس
صفورا طهماسبی

تخصص ها: کارشناس ارشد فیزیولوژی - مربی پیلاتس

مدرسان

خانم هدایی
کارشناس ارشد فیزیولوژی- مربی پیلاتس
صفورا طهماسبی
کارشناس ارشد فیزیولوژی - مربی پیلاتس