دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/5/2 پیلاتس پیشرفته

تاریخ شروع: 1397/5/2 پیلاتس سالمندان

تاریخ شروع: 1397/5/3 پیلاتس آسیب دیدگان

تاریخ شروع: 1397/7/2 آناتومی کاربردی

تاریخ شروع: 1397/6/5 آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی

تاریخ شروع: 1397/5/8 حرکت شناسی و علم تمرین