آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی

هزینه ثبت نام در دوره: 1,500,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/16
کد دوره : r016735892 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/5 تاریخ پایان دوره : 1397/6/26
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

دانش افزایی مربیان

مفاد درسی :

آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی
محل برگزاری
مدرسان